โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส ดุสิต | ขั้นตอนการสมัคร

สมัครออนไลน์

กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์

อัปโหลดเอกสารสนับสนุนทั้งหมด

    ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกช่อง Parent Statement แล้วคลิก Submit Form.

APPLY NOW

Enrolment Process

เอกสารที่ต้องใช้

  • เอกสารที่ต้องการ:
  • กรอกแบบฟอร์มรับสมัครและลงลายมือชื่อ
  • กรอกข้อตกลงระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง
  • ค่าธรรมเนียมการสมัคร 4,000 บาทต่อคน
  • สำเนาหนังสือเดินทางและวีซ่าของผู้ปกครองและเด็ก
  • สำเนาสูติบัตรของเด็ก
  • ใบแสดงผลการศึกษาหรือรายงานจากโรงเรียนอย่างเป็นทางการ สองปีก่อนปีการศึกษาปัจจุบัน (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) พร้อมช่องทางติดต่อโรงเรียน
  • ผลการประเมินการศึกษาหรือรายงานเฉพาะทางใด ๆ (ถ้ามี)

**หมายเหตุ: รับสมัครทางอีเมล และหากจำเป็นให้ส่งเอกสารต้นฉบับทางอีเมลหรือมาส่งด้วยตนเอง

ช่องทางการติดต่อ