โรงเรียนอนุบาลนานาชาติสำหรับเด็กเล็ก 3-6 ปี แบบ (EYFS) คืออะไร มาดูกัน !
June 2, 2023

การศึกษาปฐมวัย: โรงเรียนอนุบาลนานาชาติสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี (EYFS) คืออะไร มาดูกัน

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญในทุก ๆ ช่วงชีวิต แม้แต่เด็กเล็กที่อยู่ในช่วงอายุ 3-6 ปี ก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการศึกษาที่เหมาะสมกับพวกเขามากที่สุด ซึ่งในช่วงวัยนี้จะเริ่มวางรากฐานการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรปฐมวัยศึกษา Early Years Foundation Stage: EYFSที่ต้องเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการเรียนรู้ เพราะสภาพแวดล้อมที่ดีจะส่งผลให้ผู้เรียนตัวน้อยมีความพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างมั่นใจ พร้อมพัฒนาศักยภาพในแบบฉบับของตนเองได้เป็นอย่างดี

โรงเรียนนานาชาติ St. Andrews ดุสิต มีหลักสูตรปฐมวัยศึกษา (Early Years Foundation Stage: EYFS) สำหรับผู้เรียนที่อายุน้อยที่สุด หรือที่เรียกว่าวัยเด็กเล็ก 3-6 ปี โดยเรามุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียน ไม่ว่าจะเป็นความสนุก ความอบอุ่น ความทันสมัย ภายใต้พื้นฐานความปลอดภัยทั้งด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิตใจ เพื่อให้นักเรียนของเราเติบโตตามช่วงวัยอย่างมีศักยภาพมากที่สุด

การเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก 3-6 ปี แบบ (EYFS) คืออะไร ?

หลักสูตรปฐมวัยศึกษา (Early Years Foundation Stage: EYFS) เป็นหลักสูตรจากประเทศอังกฤษที่มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้แบบรายบุคคล ซึ่งหลักสูตรนี้มีความพิเศษคือคุณครูผู้สอนจะสังเกตเด็กๆ แต่ละคนว่ามีความถนัด ความชอบ หรือความสนใจอย่างไร จากนั้นจะออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน หลักสูตรนี้จะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของพวกเขาได้อย่างถูกจุด รวมถึงยังช่วยดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กๆ ให้พวกเขามีความมั่นใจและสามารถวางเส้นทางเพื่อการต่อยอดในอนาคต

หลักสูตร EYFS ยังมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ นั่นคือผสมผสานระหว่างการเล่น การสำรวจ และการรู้จักตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งการเรียนรู้ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ข้อดีคือไม่เพียงแต่เด็กๆ จะได้พัฒนาองค์ความรู้ในตัวเท่านั้น แต่พวกเขาจะได้สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ ได้รู้จักการเข้าสังคม การเคารพผู้อื่น และฝึกทักษะการตัดสินใจอีกด้วย

สำหรับเด็กเล็กในช่วงวัย 3-6 ปี การเล่นและการเรียนรู้ต้องเป็นสิ่งที่มาควบคู่กัน เพื่อไม่ให้พวกเรารู้สึกกดดันจนเกินไป และยังได้สัมผัสความสนุกที่ควรได้รับเป็นอย่างมากในช่วงวัยนี้ เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานทางด้านอารมณ์ ไม่ทำให้พวกเขารู้สึกกลัวการเรียนในอนาคต หลักสูตร EYFS ในโรงเรียนนานาชาติจึงมีการส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ นั่นคือการฝึกให้พวกเขาสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เมื่อได้ลองผิดลองถูกลองพูดซ้ำๆ แล้ว ผู้เรียนวัยปฐมวัยศึกษาจะเกิดความคุ้นชินในการสื่อสาร ไม่กลัวที่จะลองพูดในภาษาใหม่ๆ นับเป็นการเปิดโลกกว้างทางภาษาที่ให้พวกเขาเริ่มสื่อสารได้อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกจับผิด

หลักสูตร EYFS ดีต่อพัฒนาการของเด็กเล็ก 3-6 ปี อย่างไร ?

  1. เรียนรู้ภาษาอังกฤษบนความสนุกสนาน

เนื่องจากหลักสูตร EYFS เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การเรียนรู้ตามระบบ จึงมีการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนตัวน้อยของเราได้คุ้นชินกับการใช้ภาษาสากล ซึ่งสอนโดยเจ้าของภาษา ส่วนบรรยากาศในการเรียนการสอน จะเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ กล้าพูดภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน ไม่ก่อให้เกิดความกดดัน เพราะถ้าผู้เรียนวัย 3-6 ปีเกิดความรู้สึกนี้อาจทำให้พวกเขาเกิดความไม่มั่นใจและอยากหลีกหนีการเรียนการสอนได้ในระยะยาว ดังนั้นการเรียนภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตร EYFS จึงเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจด้านการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ เพื่อสร้างพื้นฐานไว้ต่อยอดองค์ความรู้ในระดับชั้นต่อไป

  1. แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

พัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการเติบโตของเด็กเล็กวัย 3-6 ปี ดังนั้นหลักสูตร EYFS จึงมุ่งเน้นกระตุ้นพัฒนาการของเด็กๆ ผ่านการเล่นและการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเรียนรู้ภายใน – ภายนอกห้องเรียนแบบที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการเติบโตของพวกเขาอย่างมีคุณภาพ ทั้งพัฒนาการสมอง กล้ามเนื้อ อารมณ์ และจิตใจ ที่ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญต่อการใช้ชีวิตทั้งสิ้น หากกล่าวให้เห็นภาพแบบองค์รวม การที่เด็กๆ มีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง สิ่งเหล่านี้จะเป็นภูมิคุ้มกันให้พวกเขาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข และรู้สึกถึงความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

  1. เรียนรู้โลกและเราไปพร้อมๆ กัน

การเติบโตของเด็กคนหนึ่ง ไม่ใช่แค่เพียงการเติบโตทางด้านความรู้เท่านั้น แต่พวกเขาจะต้องเรียนรู้โลกและตนเองไปในเวลาเดียวกัน ซึ่งหลักสูตร EYFS จากประเทศอังกฤษมีจุดเด่นด้านความหลากหลายวัฒนธรรม ผู้เรียนตัวน้อยที่ศึกษาในระบบนี้จึงจะได้สัมผัสกับโลกที่มีความหลากหลายตั้งแต่วัย 3-6 ปีเลยทีเดียว ข้อดีของการที่พวกเขาได้อยู่ท่ามกลางความหลากหลายของผู้คน สังคม ภาษา และวัฒนธรรมอื่นๆ ตั้งแต่วัยนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนฝึกการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ การเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ และการนึกถึงผู้อื่นไปด้วย ซึ่งเป็นการเปิดมุมมองที่ไม่ได้ยึดโยงแค่ตนเอง แต่เป็นการมองโลกอย่างมีเหตุผลมากขึ้น

  1. ส่งเสริมการกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

ข้อดีของการเรียนรู้ผ่านการเล่น สิ่งที่ตามมาคือผู้เรียนตัวน้อยจะมีประสบการณ์ของการเรียนรู้ที่สะสมในตัวเอง ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้เป็นจุดเชื่อมต่อพัฒนาการที่สำคัญ ทำให้พวกเขารู้จักการตัดสินใจด้วยความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น และเมื่อรู้จักการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลก็จะส่งต่อไปยังความมั่นใจในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น โดยคุณครูผู้สอน และเพื่อนร่วมๆ ร่วมชั้นเรียนที่มีพัฒนาการใกล้เคียงกันจะเป็นตัวช่วยจุดประกายแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาต่อไป หากเด็กๆ ฝึกใช้การเรียนรู้เชิงบวกแบบนี้อย่างลึกซึ้ง จะส่งผลให้พวกเขาพร้อมเรียนรู้ในระดับชั้นต่อไปอย่างมีความสุข

โรงเรียนนานาชาติ St. Andrews ดุสิต โรงเรียนชั้นนำที่มีหลักสูตรปฐมวัยศึกษา (Early Years Foundation Stage: EYFS) สำหรับเด็กเล็ก 3-6 ปี เรามุ่งเน้นปรับหลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับสไตล์การเรียนรู้และความสามารถของเด็กๆ แต่ละบุคคล เพื่อให้พวกเขาค้นพบการเรียนรู้ที่เป็นตัวเองมากที่สุด โดยหลักสูตร EYFS ของเราเจาะจงไปที่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีอีก 3 ด้านด้วยกัน

  1. เอาใจใส่ผู้เรียนตัวเล็กด้วยความรัก

โรงเรียนนานาชาติ St. Andrews ดุสิต ดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึงแบบรายบุคคล เพราะเราเข้าใจว่าการที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตไปอย่างมั่นคงทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมถึงมีพัฒนาการสมองเหมาะสมตามช่วงวัย ส่วนหลักๆ คือมาจากความรักที่พวกเขาสมควรจะได้รับตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิต เราจึงมุ่งสร้างช่วงเวลาที่ดีร่วมกันกับเด็กๆ เพื่อให้พวกเขาได้อยู่ท่ามกลางความรักของบุคลากรในโรงเรียน และช่วยสร้างความรู้สึกมั่นใจที่จะมาโรงเรียนในทุกๆ วัน ไม่มองการเรียนเป็นเรื่องที่น่ากลัว รวมถึงเรายังเชื่อมั่นเสมอว่าเด็กๆ ทุกคนมีความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตนเอง และมีโอกาสประสบความสำเร็จเหมือนกันทุกคน

  1. เรียนรู้ท่ามกลางสภาพแวดล้อม “โรงเรียนแห่งความสุข”

เราทราบดีกว่าเด็กทุกคนมีความชอบ ความสนใจ และความถนัดที่แตกต่างกัน และแน่นอนว่าเราเชื่อเสมอว่าเด็กทุกคนมีความเก่งในตนเอง เราจึงออกแบบสภาพแวดล้อมในโรงเรียนนานาชาติ St. Andrews ดุสิต ให้โอบกอดด้วยความสุข ไม่ว่าเด็กๆ จะเป็นใคร มาจากที่ไหน แต่ทุกคนจะได้รับความเคารพ การรับฟัง และการส่งเสริมอย่างสร้างสรรค์ เพราะความสุขของเรา ก็มาจากการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้เติบโตอย่างโดดเด่นในแบบฉบับของตนเอง ดังนั้นเมื่อบุตรหลานของคุณได้เติบโตในที่แห่งนี้ คุณไม่ต้องเป็นกังวลว่าพวกเขาจะถูกละเลยในการเอาใจใส่จากบุคลากรของเรา

  1. หลักสูตรการเรียนรู้ระดับสากล

โรงเรียนนานาชาติ St. Andrews ดุสิต มุ่งสร้างบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนานบนความหลากหลาย แต่เด็กๆ จะไม่รู้สึกว่าพวกเขาแปลกแยก เพราะเรามีการออกแบบการสอนอย่างลึกซึ้ง โดยปรับแต่งหลักสูตรอังกฤษให้เข้ากับบริบทในประเทศไทย เพื่อจุดประกายให้เด็กๆ เข้าถึงการเรียนด้วยความสนใจ ไม่มีกำแพงด้านภาษาและวัฒนธรรมมาปิดกั้น รวมถึงไม่รู้สึกกลัวที่จะตั้งข้อสงสัยหรือซักถามประเด็นที่ตนเองสนใจในชั้นเรียน ไม่เพียงเท่านี้โรงเรียนยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้แบบ 360 องศา ซึ่งไม่ว่าพวกเขาจะเติบโตและต่อยอดการศึกษาที่ระดับชั้นใดในอนาคต แต่องค์ความรู้ที่สะสมได้จาก โรงเรียนนานาชาติ St. Andrews ดุสิต จะเป็นสิ่งที่ต่อยอดได้ในระดับสากล

สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจให้บุตรหลานได้ศึกษาในหลักปฐมวัยศึกษา (Early Years Foundation Stage: EYFS) ของโรงเรียนนานาชาติ St. Andrews ดุสิต สามารถนัดเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน หรือดู ข้อมูลเพิ่มเติม