การผสานวัฒนธรรมไทยเข้ากับการศึกษานานาชาติ “โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ส ดุสิต”
April 30, 2024

การผสานวัฒนธรรมไทยเข้ากับการศึกษานานาชาติ: “โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ส ดุสิต”

การตัดสินใจให้ลูกเข้าเรียนกับโรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพ เป็นอีกทางเลือกของพ่อแม่ที่ต้องการให้เด็กได้สัมผัสกับวิธีเรียนรู้ที่แตกต่าง ซึ่งไม่ใช่แค่เด็กไทยเท่านั้น แต่พ่อแม่ต่างชาติที่ใช้ชีวิตในเมืองไทยก็มักนิยมส่งลูกเข้าเรียนเพื่อศึกษาพื้นฐานของการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ได้เรียนตามหลักสูตรนานาชาติแบบต่างประเทศ และเหนือสิ่งอื่นใดเด็กต่างชาติยังจะเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยที่สอดผสานเอาไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

ซึ่ง “โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส ดุสิต” ก็ได้นำแนวทางเรื่องวัฒนธรรมไทยเข้ามาสู่หลักสูตรการศึกษา ภายใต้จุดประสงค์สำคัญคือส่งเสริมความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งและความเข้าใจในหมู่นักเรียนนานาชาติเพื่อสร้างความสุขในการเรียนให้กับเด็ก ๆ ทุกคน โดยสิ่งที่ผู้เรียนทุกคนจะได้รับจากโรงเรียนนานาชาติ ดุสิต มีดังนี้

การเรียนรู้ภาษาไทย: ประตูสู่วัฒนธรรม ของโรงเรียน อนุบาล เขต ดุสิต

“ภาษาไทย” คือ ภาษาประจำชาติของคนไทย การเรียนและใช้ชีวิตในประเทศไทยจึงต้องสามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจ ไม่ใช่แค่สำหรับใช้ในชีวิตปกติเท่านั้น แต่เรายังมุ่งมั่นในการใช้ภาษาไทยเพื่อเป็นพื้นฐานเบื้องต้นให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมทั้งนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกที่เลือกเรียนกับโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ส ดุสิต และนักเรียนไทยภายใต้จุดมุ่งหมายสำคัญ ได้แก่

 1. นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสารต่อบุคคลทั่วไปได้อย่างคล่องแคล่ว เข้าใจความหมายถูกต้อง เลือกใช้คำศัพท์และนิยามต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับกาลเทศะทั้งเรื่องการฟัง พูด อ่าน เขียน
 2. การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เป็นระบบชัดเจน ใช้วิจารณญาณให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผสานความคิดสร้างสรรค์
 3. สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น ๆ ในสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่รู้สึกแตกต่างหรือแปลกแยกอันเป็นสาเหตุของการเกิดผลเสียด้านจิตใจ
 4. มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้ต่อยอดในอนาคตในฐานะของความรู้ภาษาที่ 2 หรือ ภาษาที่ 3 สร้างโอกาสและความสำเร็จของการใช้ชีวิตให้มากขึ้นกว่าเดิม
 5. เข้าใจวัฒนธรรมและความแตกต่างของบุคคลได้อย่างเหมาะสม ไม่เกิดข้อเปรียบเทียบ ลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ

สิ่งสำคัญในการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อเป็นประตูสู่วัฒนธรรมกับโรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพ ของเรา เนื่องจากสังคมไทยมีความหลากหลายสูงมากทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณี ชนชาติ ศาสนา ค่านิยม เมื่อนักเรียนทุกคนเข้าใจพื้นฐานของสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไทยที่พ่อแม่อาจปลูกฝังมาระดับหนึ่งตั้งแต่ยังเล็ก และนักเรียนต่างชาติที่การเข้าใจวัฒนธรรมไทยเป็นเรื่องใหม่มากของพวกเขา การมีโอกาสได้อยู่ในสังคมของโรงเรียนที่มีความแตกต่าง ได้ซึมซับการใช้ชีวิตตามแนวทางของสังคมไทยผ่านการใช้ภาษาไทยให้ถูกหลัก มีการเรียนการสอนที่เพิ่มเติมเนื้อหาของวัฒนธรรมไทยเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทเรียนภาคทฤษฎี และการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติ ย่อมทำให้เด็กทุกคนได้ความรู้และมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันโดยไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง

การศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนนานาชาติ ดุสิต

สิ่งต่อมาที่นักเรียนของโรงเรียนนานาชาติ ดุสิต จะได้ศึกษานั่นคือประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไทย หากย้อนกลับไปตามประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้ ชนชาติไทยมีการสืบทอดจากบรรพบุรุษมายาวนานร่วม 800 ปี ตั้งแต่ยุคสุโขทัยที่มีการประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาใช้ กลายเป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัว ต่อยอดสู่ยุคกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าชนชาติไทยเองมีความเก่าแก่ในระดับหนึ่ง

แต่สิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจนั่นคือวัฒนธรรม ประเพณี และการละเล่นต่าง ๆ อันถือเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนสังคมไทยยังคงมีเรื่องดี ๆ ให้เห็นอยู่ตลอดจนถึงทุกวันนี้ การที่เด็กทุกคนได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไทยที่ควรมีพื้นฐานเหล่านี้อยู่แล้ว หรือนักเรียนต่างชาติที่ได้ซึมซับกับประวัติศาสตร์อันยาวนาน ทุกอย่างล้วนสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อทุกคนทั้งสิ้น

จุดประสงค์หลักของการที่เด็ก ๆ ทุกคนเมื่อเข้าเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ส ดุสิต จะได้รับผ่านการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีดังต่อไปนี้

 1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้ชีวิตของผู้คนในแต่ละยุคสมัยเพื่อให้เห็นถึงความล้ำค่าของสังคมไทยจากอดีต ปัจจุบัน และต่อยอดสู่อนาคต โดยไม่เกิดความแตกต่างแม้จะมีชนชาติ ถิ่นกำเนิด หรือภาษาหลักที่แตกต่างกันก็ตาม
 2. วัฒนธรรมหลายอย่างที่พบเห็นและแสดงออกในยุคปัจจุบันล้วนมีจุดเริ่มต้นจากอดีตทั้งสิ้น การได้รับรู้ถึงต้นกำเนิดที่แท้จริงย่อมสร้างความประทับใจ และยังเป็นการกระตุ้นให้เด็กทุกคนอยากศึกษาภาษาไทยให้มากขึ้นกว่าเดิม
 3. การนำเรื่องราว บทเรียน แนวทาง หรือแนวคิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากอดีตจนกลายเป็นวัฒนธรรมมาศึกษาให้เข้าใจ เพื่อปรับการใช้ชีวิตของตนเองให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติพื้นฐานในสังคมและค่านิยมที่เด็กทุกคนจะต้องพบเจอเมื่ออยู่ในประเทศไทย เป็นนแนวทางที่เรายึดมั่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเขตดุสิตมาโดยตลอด

ขณะที่เรื่องของการละเล่นไทยอันถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแบบไทย ๆ ทางโรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพ ของเราก็ได้นำเข้ามาผสานกับหลักสูตรการเรียนให้เหมาะสม เช่น วิ่งเปี้ยว มอญซ่อนผ้า ขี่ม้าส่งเมือง งูกินหาง รีรีข้าวสาร ตี่จับ เดินกะลา กระโดดเชือก และอีกมากมาย กิจกรรมดังกล่าวมีทั้งแบบกลางแจ้งและในร่มตามรายวิชาหรือเทคนิคการสอนของครูแต่ละท่าน

นอกจากความสนุกที่เด็กทุกคนจะได้รับจากการละเล่นแบบไทย ๆ อันมีเสน่ห์เฉพาะตัวแล้ว ก็ยังเกิดประโยชน์ในหลายด้านไม่ว่าจะเป็น

 • การขยับร่างกาย ได้ออกกำลังกาย สร้างสุขภาพที่ดีต่อตนเอง
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน เกิดมิตรภาพแน่นแฟ้น อันเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตในสังคมแม้มีจุดเริ่มต้นมาจากคนละชาติ คนละภาษาก็ตาม
 • ฝึกฝนทักษะด้านการเป็นผู้นำและการเป็นผู้ตามที่ดี รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ตนเองได้รับมอบหมาย
 • สร้างความสุข รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ อันเป็นหลักการที่ดีในการดูแลสุขภาพจิต
 • เรียนรู้ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
 • เข้าใจรากฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นแนวทางที่ดีเพื่อให้เด็กทุกคนอยากเข้าใจและศึกษาเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ไทยมากขึ้น
 • การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ไหวพริบ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งไม่มีอยู่ในบทเรียนของหนังสือ แต่เป็นประสบการณ์ชีวิตที่เด็กจะต่อยอดสู่อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยสรุปเมื่อเด็กทุกคนได้ศึกษาทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยผ่านหลักสูตรที่ทางโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ส ดุสิต กำหนดไว้ย่อมก่อให้เกิดสิ่งที่ดีทั้งด้านร่างกาย แนวคิด สติปัญญา จิตใจ พวกเขาจะสามารถใช้ชีวิตในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข ผู้ปกครองเองก็เกิดความสบายใจจากการที่ลูกได้เข้าใจทักษะพื้นฐานของไทยผสานกับการเรียนรู้แบบหลักสูตรนานาชาติควบคู่กัน

การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยของโรงเรียน อนุบาล เขต ดุสิต

นอกจากการให้เด็กทุกคนได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเบื้องต้นโดยเฉพาะเรื่องการละเล่นแบบไทยแล้ว โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพ ของเรายังส่งเสริมพวกเขาเกิดความเข้าใจในรากลึกของสังคมไทยมากขึ้นผ่านการจัดกิจกรรมแบบไทย ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไทยที่อาจคุ้นเคยจากความรู้ที่ถูกถ่ายทอดโดยผู้ปกครอง นักเรียนต่างชาติที่ยังไม่คุ้นชินมากนัก

ทุกอย่างสามารถเรียนรู้ได้แบบลึกซึ้งภายใต้หลักสูตรและกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้วางแผนพร้อมดำเนินการด้วยความเหมาะสม มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับวัฒนธรรมไทยอย่างใกล้ชิด สร้างความคุ้นชิน เข้าใจแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบสังคมที่เหมาะสม ซึ่งตัวอย่างกิจกรรมวัฒนธรรมที่โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ส ดุสิต ได้แก่

 1. กิจกรรมลอยกระทง – กิจกรรมที่คนไทยมีความเชื่อ ความศรัทธาต่อพระแม่คงคา หรือสายน้ำ อันเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตมาตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน และยังถือเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยได้รับการยกย่องในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำระดับโลก เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้การประดิษฐ์กระทง สร้างความภาคภูมิใจ สามารถนำไปใช้งานได้จริง
 2. กิจกรรมวันสงกรานต์ – เทศกาลขึ้นปีใหม่แบบไทยซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของการเล่นน้ำเพื่อความสนุกเท่านั้น แต่โรงเรียนของเรายังเพิ่มเติมกิจกรรมเพื่อให้เด็กทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญของครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันหลักในการเลี้ยงดูเพื่อให้ทุกคนเติบโตมาอย่างมีศักยภาพ
 3. กิจกรรมวันไหว้ครู – ตั้งแต่อดีตคนไทยต่างให้การยกย่อง “ครู” ผู้ซึ่งเปรียบได้กับ “เรือจ้าง” นำพาลูกศิษย์ไปส่งถึงฝั่งฝันโดยไม่ได้ร้องขอหรือต้องการสิ่งตอบแทนใด ๆ เด็กทุกคนจะเกิดความภาคภูมิใจในฐานะของ “ศิษย์มีครู” รวมถึงยังใช้ทักษะด้านงานฝีมืออย่างการทำพานไหว้ครูสวย ๆ การได้แสดงความเคารพต่อครูผู้ประสิทธิประสาทวิชา
 4. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ / วันพ่อแห่งชาติ – จริง ๆ แล้วทั่วโลกเองก็มีทั้ง 2 วันนี้เพื่อให้ลูกทุกคนได้ระลึกถึงความสำคัญที่พ่อแม่ให้กำเนิด เลี้ยงดูตั้งแต่เด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งทางโรงเรียนเองได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้แนวทางแบบความเป็นไทยที่ผสานเอาไว้ ทั้งการใช้ดอกมะลิ ดอกพุทธรักษาอันเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดในสังคมไทยว่าเป็นสัญลักษณ์และตัวแทนของวันดังกล่าว เด็กทุกคนจะเข้าใจความรักอันยิ่งใหญ่ของพ่อแม่มากขึ้น

การเลือกจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบวัฒนธรรมไทยของโรงเรียนนานาชาติ ดุสิต ไม่ใช่แค่เด็กได้เข้าร่วมเท่านั้น แต่ยังมีจุดมุ่งหมายสำคัญที่อยากให้พวกเขาได้เรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึงวัฒนธรรมแบบไทยอย่างแท้จริงผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สร้างความภาคภูมิใจ ความประทับใจ เพื่อส่งต่อสู่การเรียนรู้แบบไม่สิ้นสุดในอนาคต

การผสานวัฒนธรรมเพื่อความเข้าใจระหว่างประเทศ

โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ส ดุสิต ยังคงมุ่งมั่นในการนำเอาวัฒนธรรมแบบไทยและแนวทางการเรียนรู้แบบต่างประเทศเข้ามาสอดผสานกันเพื่อให้เกิดความลงตัวและเหมาะสมกับเด็กนักเรียนทุกคนมากที่สุด เกิดเป็นความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศทั้งเด็กไทยที่มีทุนความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยเบื้องต้นดีอยู่แล้ว กับเด็กนักเรียนต่างชาติที่แม้จะเรียนโรงเรียนในประเทศไทย ต้องมีการปรับตัวในหลายเรื่อง ฝึกฝนการทำความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ของไทย แต่ก็ยังมีความรู้และเกิดความเข้าใจเรื่องราวระหว่างประเทศด้วยหลักสูตรนานาชาติ

ทางโรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพ ของเราเลือกใช้หลักสูตรอังกฤษ (British Curriculum) เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงในระดับโลกโดยเฉพาะการสื่อสารที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาษาอังกฤษคือภาษาสำคัญที่สุด แต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีการปรับบริบทเนื้อหาการเรียนให้เข้ากับสังคม ความเข้าใจ แนวคิดของคนไทยเพื่อการใช้ชีวิตในสังคมไทยได้อย่างมีความสุขไม่แพ้กัน ด้วยเหตุนี้วิธีที่โรงเรียนเลือกใช้เพื่อผสานกันระหว่างวัฒนธรรมไทยและการศึกษานานาชาติจึงมีตัวอย่างดังนี้

 1. หลักสูตรการเรียนการสอนตามแบบหลักสูตรอังกฤษ (British Curriculum) พร้อมสอดแทรกเนื้อหาการเรียนแบบภาษาไทยในบางเรื่อง
 2. การพูดคุย สื่อสารในหลากหลายภาษาเพื่อให้เด็ก ๆ เกิดความเข้าใจมากขึ้น และได้เรียนรู้ภาษาอื่นเพิ่มเติมนอกจากการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักโดยเฉพาะการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับสื่อสารทุกรูปแบบตั้งแต่ในระดับชั้นอนุบาลนานาชาติ
 3. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย เช่น การละเล่นแบบไทย การจัดงานวันลอยกระทง งานไหว้ครู งานวันสงกรานต์ ฯลฯ
 4. สร้างบรรยากาศภายในโรงเรียนด้วยจุดมุ่งหวังให้เด็ก ๆ ของโรงเรียน อนุบาล เขต ดุสิต ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้พร้อมค้นหาตัวตนให้พบความถนัด ความชอบ เพื่อการทำออกมาอย่างดีที่สุด

ผู้ปกครองของเด็กไทยที่ตัดสินใจส่งลูกเข้ามาเรียนกับโรงเรียนนานาชาติ ดุสิต ของเราจึงสบายใจได้อย่างแน่นอนว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับการดูแลอย่างมีระบบ การเรียนการสอนยังคงเน้นหลักสูตรนานาชาติแต่อีกด้านหนึ่งก็ได้นำเอาความเป็นไทยเข้ามาเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กทุกคน ขณะที่ผู้ปกครองต่างชาติก็สบายใจเช่นกัน เพราะบุตรหลานยังคงได้เรียนรู้ตามหลักสูตรที่ต่างประเทศใช้ตามปกติ มากไปกว่านั้นเด็กทุกคนยังเข้าใจและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทยได้อย่างมีความสุข ไม่รู้สึกแตกต่าง หรือสร้างความกังวลใจใด ๆ ทั้งสิ้น

ทุกรายวิชา ทุกกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ส ดุสิต ดูแลโดยคุณครูที่มีความเอาใจใส่ มีทักษะในด้านนั้น ๆ แบบเฉพาะทาง ให้ความสำคัญกับผู้เรียนมาเป็นอันดับ 1 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับระบบการศึกษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง เหนือสิ่งอื่นใดยังเข้าใจถึงความเป็นไทยได้แบบครบถ้วน สิ่งเหล่านี้คือความมุ่งมั่นสำคัญที่อยากให้นักเรียนทุกคนได้รับ สามารถต่อยอดการใช้ชีวิตภายใต้ทักษะอันครบถ้วนทุกด้านทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย โรงเรียนแห่งความสุขที่สัมผัสได้จริงในทุกด้าน

บทสรุปของการผสานวัฒนธรรมไทยเข้ากับการศึกษานานาชาติ

จากทั้ง 4 ด้านที่ได้อธิบายเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การเรียนรู้ภาษาไทยอย่างลึกซึ้ง การศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยซึ่งเด็กทุกคนจะได้มีส่วนร่วมจริงจากการจัดกิจกรรมแบบไทย ๆ แต่ทุกสิ่งก็ยังคงสอดคล้องกับการผสมผสานของหลักสูตรนานาชาติเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ โรงเรียนนานาชาติ ดุสิต มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีที่สุดเพื่อนักเรียนทุกคน และการเสริมศักยภาพแบบครบวงจรในทุกด้าน ทั้งการใช้ชีวิตในสังคมไทย การอยู่ต่างประเทศ หรือต้องใช้ทักษะใดก็ตาม ทุกคนจะได้รับความรู้ แนวคิด การปรับตัว และทุกสิ่งที่ควรรู้อย่างครบถ้วน

การให้เด็ก ๆ เข้าเรียนกับ “โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ส ดุสิต” จึงเป็นอีกคำตอบของโรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพ ที่ไม่ได้มองแค่เรื่องของทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ความสำคัญกับการผสานวัฒนธรรมแบบไทยเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อเด็กทุกคน เน้นการเรียนควบคู่การทำกิจกรรม ส่งเสริมความสุขในทุกรูปแบบ วิชาการก็ยังคงได้ความรู้ครบถ้วน ส่วนทักษะการใช้ชีวิตก็สามารถปรับตัวสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือหลักยึดมั่นและยังคงเดินหน้าพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม ดู หลักสูตรอังกฤษ และ ค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติ ของเรา