ทำไมถึงควรเรียนโรงเรียนนานาชาติ “หลักสูตรอังกฤษ”
May 9, 2023

ทำไมถึงควรเรียนโรงเรียนนานาชาติ “หลักสูตรอังกฤษ” (British Curriculum) ที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูว์ส ดุสิต

เด็ก ๆ ในยุคปัจจุบันต้องเติบโตท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงทุกอย่างให้เข้าถึงกันได้ทั่วโลก เด็ก ๆ ในทุกวันนี้ไม่ได้เติบโตขึ้นมาบนโลกที่มีพรมแดนกั้นอีกต่อไป เพื่อเตรียมความพร้อมให้พวกเขาพร้อมสำหรับความท้าทายในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การวางรากฐานทางการศึกษาด้วยหลักสูตรอังกฤษในโรงเรียนนานาชาติจึงเป็นก้าวสำคัญและก้าวพิเศษก้าวหนึ่ง

เพื่อเตรียมให้พวกเขาพร้อมไปสู่ความสำเร็จในอนาคต เพราะฉะนั้นแล้วนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงควรเรียนโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอังกฤษที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูว์ส ดุสิต !

1. โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอังกฤษสอนให้นักเรียนเป็นพลเมืองโลก (Global citizens)

การเป็นพลเมืองโลกหมายถึงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และการมีบทบาทที่เกี่ยวข้องในฐานะสมาชิกของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และระดับโลก การตระหนักถึงความเป็นพลเมืองโลกจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการปรับตัวและการทำงานร่วมกันข้ามวัฒนธรรม

การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันกับคนจากทั่วโลกได้ง่ายขึ้น และยังสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาภาษาอื่น ๆ ทำให้นักเรียนเข้าใจความหลากหลายของพหุวัฒนธรรม การศึกษาในหลักสูตรอังกฤษจะสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจ และเปิดใจในการรับรู้ความแตกต่างของวัฒนธรรม

ที่โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอังกฤษ เซนต์ แอนดรูว์ส ดุสิต เราให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษและการเข้าใจวัฒนธรรมต่างประเทศ ที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูว์ส ดุสิต จะช่วยเตรียมความพร้อมให้สำหรับความท้าทายในอนาคตด้วยหลักสูตรอังกฤษ นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการสื่อสาร ความคิดวิเคราะห์ และการทำงานร่วมกันข้ามวัฒนธรรม ซึ่งเป็นทักษะที่ขาดไม่ได้ในยุคนี้ ควบคู่ไปกับการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลของโลก ดังนั้นการวางรากฐานการศึกษาด้วยหลักสูตรอังกฤษในโรงเรียนนานาชาติจึงเป็นก้าวสำคัญและพิเศษก้าวหนึ่งเพื่อไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

2. ส่งเสริมทักษะในการเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองถนัด

โรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูว์ส ดุสิต ใช้หลักสูตรอังกฤษ (British Curriculum) ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนแบบประเทศอังกฤษ ที่ยึดตาม The national curriculum for England โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอังกฤษ คือจะมีการแบ่งนักเรียนตามช่วงอายุ โดยจะมีการแบ่งกลุ่มช่วงอายุหรือเรียกกันว่า Key Stage โดยในแต่ละ Key Stage ก็จะมีหลักสูตรที่จัดทำขึ้นมาโดยเฉพาะ

 • Key Stage 1: 5 ถึง 7 ปี
 • Key Stage 2: อายุ 7 ถึง 11 ปี
 • Key Stage 3: อายุ 11 ถึง 14 ปี
 • Key Stage 4: อายุ 14 ถึง 16 ปี

โดยทั่วไป Key Stage 1 และ 2 จะอยู่ในโรงเรียนปฐมศึกษา (Primary School) และเมื่ออายุ 11 ปี นักเรียนถึงจะย้ายไปเรียนในโรงเรียนมัธยม แต่ละขั้นนักเรียนจะได้รับการประเมินในตอนท้ายของแต่ละขั้นตอน โดยการประเมินที่สำคัญที่สุดเกิดขึ้นเมื่ออายุ 16 ปี เมื่อนักเรียนทำการสอบ GCSE หรือประกาศนียบัตรทั่วไปของการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เมื่อนักเรียนจบหลักสูตร GCSE แล้ว พวกเขาจะมีทางเลือกในการศึกษาต่อและศึกษาต่อในระดับสูง หรือเลือกที่จะจบการศึกษาและเข้าสู่โลกของการทำงานก็ได้

แต่ละขั้น (stage) จะมุ่งเน้นที่จะให้ความสำคัญและส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้ ‘รู้ลึก’ เข้มข้นในด้านวิชาการ ความหลากหลาย และสมดุล โดยจะมีวิชาพื้นฐานที่เป็นพื้นฐานสำคัญ อย่างเช่น  วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษศาสตร์ และศิลปะ บนแนวทางและหลักสูตรที่มีโครงสร้างและมีความหมายมากกว่าการเป็นวิชาหนึ่งในโรงเรียน

3. หลักสูตรอังกฤษสอนให้เด็กรู้ว่าตัวเองชอบอะไร แล้วไปให้สุด

โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอังกฤษ เซนต์ แอนดรูว์ส ดุสิต  เป็นหลักสูตรที่เรียนเพื่อให้ค้นพบว่า ‘นักเรียนมีความสามารถในด้านไหนเป็นพิเศษ’ หรือ เกิดมาเพื่อสิ่งใด (What they’re Born to be?) เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกและพัฒนาต่อยอดไปในสิ่งที่เป็นตัวของตัวเอง และการศึกษาจะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือหนึ่งในการส่งเสริมให้นักเรียนได้เติบโตในแนวทางของพวกเขา และได้รับการพัฒนาทักษะที่พวกเขาถนัดเพื่อรากฐานของอนาคตที่ดีกว่า

ในหลักสูตรอังกฤษนอกจากวิชาหลักแล้ว นักเรียนจะได้เรียนในวิชาที่หลากหลาย  นอกจากจะเป็นเป็นการเตรียมความพร้อมทางอาชีพให้นักเรียนแล้ว นักเรียนยังจะได้รู้ถึงความชอบ และความถนัดของตัวเองตั้งแต่ระยะต้น ๆ  และเมื่อนักเรียนได้ลองเรียนหลาย ๆ วิชาแล้ว จะทำให้รู้ว่าชอบและไม่ชอบวิชาอะไร ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมไปสู่ Key Stage ระดับต่อไปที่เด็กจะเลือกเรียนแบบเข้มข้นเฉพาะบางรายวิชาเท่านั้น

สำหรับนักเรียนที่ค้นพบว่าตัวเองมีความต้องการจะไปเรียนต่อในต่างประเทศการเรียนในโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอังกฤษจะเป็นใบผ่านทางได้ดีทีเดียว

4. พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม

โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอังกฤษมีระบบ House System หนึ่งในเอกลักษณ์ของระบบการศึกษาแบบอังกฤษคือพวกเขาจะแบ่งกันเป็นบ้านเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีบทบาทและมีทีม ทั้งยังสนับสนุนการทำงานร่วมกัน ที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ ก็เช่นกัน ที่นี่เรามีระบบบ้าน โดยบ้านแต่ละหลังจะตั้งชื่อตามเทือกเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย นักเรียนทุกคนที่เข้าเรียนโรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูว์ ดุสิต จะได้เป็นสมาชิกของ ‘บ้าน’ และทุกบ้านจะได้รับการสนับสนุนให้นักเรียนมีบทบาทโดยมีจุดหมายมีจุดมุ่งหมายสำคัญหลายประการอย่าง

 • ส่งเสริมการพัฒนาส่วนบุคคล
 • ส่งเสริมสปิริตของทีม
 • ช่วยพัฒนาความรู้สึกร่วมของการเป็นส่วนหนึ่ง
 • สร้างวิธีการให้รางวัลแก่นักเรียนทุกคนสำหรับความสำเร็จส่วนบุคคลและทีม
 • ส่งเสริมมิตรภาพกลุ่ม
 • ส่งเสริมความรู้สึกของการแข่งขันที่ดี
 • พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ

5. โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอังกฤษมีเครือข่ายที่แข็งแกร่ง

โรงเรียนเซนต์ แอนดรูว์ส ดุสิต เป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพที่ใช้หลักสูตรอังกฤษ ทว่าที่นี่เรามีความพิเศษและให้โอกาสที่แตกต่างสำหรับนักเรียนของเรา โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูวส์ ดุสิต เป็นส่วนหนึ่งของเครือ Cognita  ซึ่งเป็นครอบครัวที่ไม่ธรรมดา เรามีโรงเรียนที่มีความหลากหลายตั้งอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วโลก แต่มีจุดประสงค์ร่วมกันคือ เพื่อสร้างโลกแห่งการศึกษาที่สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองและส่งเสริมให้บุคคลประสบความสำเร็จ ด้วยโรงเรียนมากกว่า 85 แห่งในยุโรป ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และเอเชีย Cognita มีพนักงานสอนและสนับสนุนประมาณ 10,000 คนในการดูแลและให้การศึกษาแก่นักเรียนมากกว่า 60,000 คน

นอกเหนือไปจากผลการเรียนเพื่อพัฒนา ที่นี่เรายังสนับสนุนในการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการรอบด้านและพัฒนาเครือข่ายของนักเรียน ช่วยให้นักเรียนทุกคนมีความมั่นใจและเต็มไปด้วยทรัพยากรที่เพียงพอในการเติบโต และพบกับความสำเร็จในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว

5. เป็นโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอังกฤษที่ไม่ทิ้งความเป็นไทย

โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอังกฤษ ของเราถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนมีความก้าวหน้าจากความรู้เดิม สร้างความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ได้เรียนรู้ และมีโอกาสได้ใช้สิ่งที่เรียนรู้ในสถานการณ์ของชีวิตจริง ทั้งนี้หลักสูตรของเซนต์แอนดรูว์สยังถูกปรับให้เหมาะกับความเป็นไทย เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ได้เรียนรู้ในโรงเรียนและในสังคมที่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่ง

นักเรียนของโรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูว์ส ดุสิต ตั้งแต่หลักสูตรประถมศึกษา คุณครูผู้สอนจะเข้าหานักเรียนด้วยคำถามที่ชวนคิดซึ่งอ้างอิงจากผลศึกษาและแนวทางปฏิบัติตามหลักสากล เพื่อสนับสนุนให้พวกเขาได้รู้จักการคิดวิเคราะห์ การวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ และมีจิตสำนึกที่ไม่ยึดโยงแค่ตัวเอง นอกจากนี้เด็กนักเรียนของเราจะไม่ถูกตีกรอบทางความคิด เพราะเราเชื่อว่าจินตนาการของเด็ก ๆ ล้วนสำคัญต่อระบบความคิดของพวกเขาเมื่อเติบโตขึ้น ดังนั้นคุณครูผู้สอนจึงจะเน้นไปที่การกระตุ้นความสนใจให้พวกเขาตื่นตัว มีความอยากรู้อย่างรอบด้าน จนเราสามารถเจาะลึกไปที่ความสนใจของพวกเขาได้ ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่โรงเรียนของเราเน้นวางรากฐานพัฒนาการด้านการศึกษาตลอดชีวิต (Life Long Education) ให้แก่พวกเขา

ตั้งแต่วันแรกของเนอสเซอรี่ จนถึงวันสุดท้ายของ Year 6 พวกเขาจะได้รับการสนับสนุนและพัฒนาทักษะด้าน Creativity (ความสร้างสรรค์) Collaboration (การร่วมมือ) Communication (การสื่อสาร) Critical Thinking (การคิดเชิงวิพากษ์)

โรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูว์ส ดุสิต พื้นที่อันอบอุ่นที่เน้นดูแลเด็ก ๆ มากกว่าการมอบความรู้ในระดับสากลให้แก่พวกเขา แต่โรงเรียนของเรายังมีความสะดวกสบายด้วยที่ตั้งอยู่ติดกับพื้นที่พระราชวังจิตรลดา เราเป็นโรงเรียนรวมและสหศึกษาสำหรับเด็กอายุ 2 ถึง 11 ปี เปิดทำการในปี 2010 มีนักเรียนประมาณ 300 คนจาก 20 ชั้นเรียน ที่โรงเรียนเซนต์ แอนดรูว์ส ดุสิต เรามุ่งเน้นไปที่วิธีการเรียนรู้ของเด็กและการปรับหลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับสไตล์การเรียนรู้ และความสามารถทุกประเภท (ข้อมูลเพิ่มเติม)